Provozovatel

Vlasta Švestková
Maršovice 140
257 55 Maršovice
IČO: 66134919
DIČ:CZ6856171586

telefon: +(420) 604944979
e-mail: openeshop@email.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád
I. Obecná ustanovení a vymezení pojmů

Tyto Obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup v internetovém obchodě. Obchodní podmínky a stejně také Reklamační řád blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem internetového obchodu je Vlasta Švestková, podnikající na základě živnostenského oprávnění vydaného v Benešově dne 2.12.2008 pod č.j.:ŽÚ/3393/2008/3. IČO: 66134919, DIČ: CZ6856171586. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.), vše ve znění pozdějších novel. Prodávající se zavazuje dodávat kvalitní zboží, které si kupující objednal prostřednictvím elektronického katalogu, dále uveřejňovat skutečné a konečné ceny včetně DPH, které kupující zaplatí za zboží a dopravu.

II. Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva
Smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Prodávající / dodavatel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující / nikoli spotřebitel
Je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Uzavření kupní smlouvy
Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu prodávajícího kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

III. Informace o uzavřené smlouvě a Obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a také s Reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na výše uvedené Obchodní podmínky a Reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Ceny uvedené v kupní smlouvě jsou platné v době uskutečnění objednávky. Doba trvání akčních cen je do vyprodání zásob, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky, stejně jako Reklamační řád, jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu openeshop.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

Zboží je obvykle expedováno do sedmi pracovních dnů od přijetí platby od kupujícího . V období zesílené poptávky se tato doba může prodloužit. Je-li tato doba delší než jeden týden, budeme Vás o této skutečnosti informovat telefonicky. Veškeré ceny uvedené v našem ceníku jsou smluvní a konečné, prodávající je plátcem DPH. Zboží zůstává majetkem provozovatele do uhrazení plné ceny zboží.

IV. Práva a ujednání

Dodací lhůta
Zboží Vám doručíme do 7 pracovních dní, ode dne připsání platby na účet prodávajícího, nebo ode dne objednání na dobírku. Zásilky, které nám jsou vráceny jako nevyzvednuté, zasíláme znovu pouze na opětovné vyžádání.

Objednávka
Veškeré objednávky, provedené prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Odeslaná objednávka je návrhem kupní smlouvy, kupní smlouva vzniká a je platná v okamžiku vzájemného potvrzení objednávky mezi kupujícím a prodávajícím.Ceny zboží jsou vyznačeny u jednotlivých položek zboží, včetně ceny za dopravu. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího v okamžiku zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Způsob převzetí zboží oprávněnou osobou
Místem dodání zboží je adresa, uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři. Zásilka se zbožím vždy obsahuje doklad, který slouží zároveň jako záruční list.
Doprava
Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání. Prodávající je oprávněn dopravit zboží prostřednictvím třetí osoby (předávající osoby). Dopravu zboží zajistí prodávající dle dispozic, které kupující uvedl do objednávkového formuláře ( prostřednictvím České pošty ).Úhrada nákladů dopravy ze strany kupujícího je splatná společně se sjednanou kupní cenou.

V. Cena a platební podmínky

Cena předmětu koupě
Smluvní strany se dohodly na kupní ceně předmětu koupě, která je jako cena objednaného zboží uvedena v katalogu zboží prodávajícího, tato kupní cena je smluvní a konečná. Kupní cena může být kupujícím uhrazena pouze způsoby, které jsou nabízeny a to : převodem na účet prodávajícího, nebo dobírkou. Uhrazení kupní ceny je podmínkou předání předmětu koupě kupujícímu a přechodu vlastnického práva k předmětu koupě na kupujícího.

Zpoplatnění dopravy
Ke kupní ceně (viz předcházející odstavec) bude připočten paušální poplatek zvolený kupujícím za dopravu zboží. Zboží dodáváme prostřednictvím České pošty.
Cena dopravy je individuální dle hmotnosti zboží a je stanovena u každého vystaveného druhu zboží. Při odběru zboží za více jak 1500,-Kč je doprava zdarma.
Tyto ceny platí pro zákazníky z České republiky. Pro zákazníky ze Slovenské republiky zasíláme pouze po zaplacení zboží převodem na Fio banku a poštovné je stanoveno individuálně dle hmotnosti zboží. Pro ceny zboží a dopravy se použije aktuální kurz dle ČNB a celková cenu v Eurech pro zaplacení sdělíme zákazníkovi co nejdříve od objednání.

VI. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Zboží nám zašlete jako doporučený balík /nikoliv na dobírku/ na naší fakturační adresu a to včetně
kopie prodejního dokladu. Na ten prosím napište žádost o odstoupení od kupní smlouvy, Vaše č. účtu, kam máme vrátit částku za zboží a připojte svůj podpis.
Bude-li zboží včetně originální visačky a obalu v pořádku, tj. bez zjevných známek jakéhokoliv opotřebení či poškození, obratem zasíláme
kupní cenu zboží na Vámi zadaný účet. Vrácená částka bude včetně nejnižších nákladů na dopravu, které může zákazník při objednávání zboží zvolit z nabídky prodejce. Poštovné nebude vráceno v případě, že si zákazník ponechal část zaslaného zboží. Náklady na poštovné, spojené s vrácením zboží nese zákazník.

VII. Reklamační řád
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců s vyjímkou stanovenými zákonem. Záruční doby začíná běžet převzetím zboží kupujícím a prodlužuje se o dobu, po kterou byl výrobek v záruční opravě. Garantovaná záruční doba 24 měsíců platí pouze pro konečného spotřebitele, nikoli pro podnikatele. V tomto případě není záruční doba stanovena Občanským zákoníkem. Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého uplynula dnem uplatnění reklamace záruční doba.Dále na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým používáním a nesprávnou údržbou věci.

Rozpor s kupní smlouvou
V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Práva kupujícího při výskytu vady v záruční době:
V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, má kupující, v závislosti na povaze této vady, při uplatnění záruky tato práva:
- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,
- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití
- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

Způsob reklamace
Reklamaci je třeba uplatnit u prodávajícího. K reklamovanému zboží je vhodné přiložit čitelný originál či kopii dokladu o nákupu – fakturu či je třeba koupi prokázat jiným způsobem, a dále popsat závadu. Prodávající vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Termíny pro vyřízení reklamace
Reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne jejich uplatnění, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na lhůtě delší. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

Náklady reklamace
V případě oprávněné reklamace má kupující spotřebitel právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží). Stejné právo náleží i spotřebiteli pro případ odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci. Náklady spojené s přepravou zboží k zákazníkovi po vyřízení reklamace jsou hrazeny prodávajícím.

Naše adresa pro uplatnění reklamace je:
open-eshop.cz
Vlasta Švestková
Maršovice 140
257 55 Maršovice

V případě, že dojde mezi námi a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:
Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát – oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. Ochrana osobních dat

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při registraci a objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a využije osobní údaje pouze pro svojí potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smluv o koupi zboží a vyhodnocení provozu, funkce a hospodářských výsledků webových stránek www.openeshop.cz, kromě případů, kdy mu poskytnutí osobních údajů kupujícího ukládá zákon nebo rozhodnutí příslušného orgánu státní správy. Kupující tímto prohlašuje, že vyplněním a potvrzením formuláře "KOŠÍK" souhlasí ve smyslu §5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., se zpracováním všech osobních údajů poskytnutých prodávajícímu.

IX. Schválení ze strany kupujícího
V okamžiku, kdy kupující v systému zboží objedná, má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád řádně prostudovány a jsou tak bezvýhradně akceptovány a podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání stran v kupní smlouvě.

Tyto Obchodní podmínky a Reklamační řád jsou platné od 1. 9. 2010 do odvolání.

 

E-mail:
Heslo:
Vytvořit nový účet
Zapomněl jsem heslo

Obsah košíku

Váš nákupní košík obsahuje
0 položek
celkem za 0.00 Kč.

Jít do košíku

Při nákupu v hodnotě nad 1500,- Kč poštovné ZDARMA.

Nakupovat je možné i bez registrace.

Možnost platby:

 

Fotografie

Fotografie

Prodávané značky

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
DOPRAVA: Česká pošta
PLATBA: Převodem

Dobírkou

PayPal
RYCHLÝ KONTAKT: openeshop@email.cz